Wikia

TYPE-MOON Wiki

Sakata Kintoki

998pages on
this wiki
Talk0
Alternate versions

Sakata Kintoki (坂田金時, ?) is portrayed as two different distinct characters in the Nasuverse:

Around Wikia's network

Random Wiki